Macumere – Mesu ‘e Rios Otieri 1 -1

MACUMERE: Pinna, Caria, Manca (15’st Oggianu), Vinci, Carta, Pintori, Bitti (1’st Del Piano), Marras, Muscau, Bagedda, Murgia (27’st De Pau). In panchina: Chelo, Sedda, Falchi, Lobino. Allenadore: Giampiero Giuliani.

MESU ‘E RIOS OTIERI: Demontis, Beccu, Arcadu, Cossu, Langiu S. (15’st Deiosso), Langiu G., Tedde (23’st Cau F.), Solinas (41’st Putzu), Calvia, Ledda, Saba. In panchina: Cau G.M., Puddu, Madeddu, Moro. Allenadore: Luigi Piu.

Àrbitru: Matteo Manis de Aristanis.

Gol: 20’pt Bagedda, 43’st Deiosso.

Recùperu: 2’pt, 5’st.

Su Macumere frenat in cara de conchistare sa chi podiat essere sa de tres vitòrias consecutivas. Frenat mescamente ca su giogu no est partu su chi aiat permìtidu a sos grogos-rujos de bìnchere e cumbìnchere in sa partida de domìniga colada in Belchidda: in umbra Massimo Marras, ma su chi non paret àere funtzionadu oe est istada sa defensa, priva de s’esperièntzia de su capitanu Mauro Morittu. Difatis sa fascia de capitanu andat in su bratzu de Pietro Pinna, oe remenadu pagu a pustis de sas prestatziones estremadas in ue at paradu duos rigores sarbende su resurtu. In sa defensa, Vinci leat su logu de Morittu acanta a Carta cun Caria e Manca a sos lados, a palas de sos esternos Bitti (a dereta) e Bagedda (a manca); Pintori e Marras in sa zona neuràlgica, atacu cunfirmadu cun Muscau a fàghere sa turre e Murgia a s’inghìriu suo. Macumere a manera insòlita in màllia arba, otieresos in grogu cun iscritas rujas.

Sos istràngios cumentzant bene sa partida: a su 9′ Calvia tirat dae sa làcana de s’àrea, a foras de pagu. A su 14′ imbetzes sa palla atopat in intro de s’àrea pro Ledda, su nùmeru 10 controllat ma Carta providentziale ponet in cugione. Su Macumere respondet deretu cun Murgia chi balàngiat su logu pro tirare dae su lìmite, Demontis refudat in sos pees de Bitti chi s’agatat in foras de giogu. Chimbe minutos a pustis, atopat su vantàgiu de sos de domo: Muscau brincat a dae curtzu de sa làcana e ferret su pallone bastante pro serbire Bagedda, lestru a controllare, istransire s’aversàriu e agatare s’àngulu bassu in ue Demontis non podet lòmpere. Vantàgiu chi aparet merèssidu dae su Macumere, chi pro su restu de su primu tempus ponet bortas medas in dificultade su portieri otieresu.

Duos minutos a pustis, galu Muscau si nche fuit a su ladus deretu e crossat pro Bagedda chi controllat e aberit pro sa congruida de Marras refudada, torra pro Bagedda chi ponet in mesu pro sa conca de Muscau, chi carignat su palu. A su 36′ un’àtera ocasione pro su sedilesu: custa borta est Murgia chi intrat in s’àrea e bidet su nùmeru 9 totu a sa sola in mesu, ma su corfu de conca leat unu efetu curiosu e iscudet su palu esternu in antis de finire a foras. Sos istràngios si torrant a bìdere a su 44′, creende unu trèulu in s’àrea chi Bitti e a pustis Caria resessint a achipire.

Su primu tempus si concluit, tando, cun su Macumere in antis, ma sena duda no paret s’iscuadra tosta de sas tres essidas passadas. In s’ìnteri, Bitti depet essire torra pro unu dolore a su ghenugru a pustis de unu corfu, comente in Belchidda; in càmbiu de issu intrat su giòvanu Del Piano. In su segundu tempus, sos pagos otieresos bident s’iscuadra issoro balangiare terrinu mentres s’ispetàculu de sa partida perdet meda de calidade. A su 4′ Pinna refudat bene sa tentada de G. Langiu chi semper e cando fiat in foras de giogu; torra Pinna, a su 7′, depet essire pro achipire una situatzione complicada in s’àrea de sos de domo.

Sos grogu-rujos si bident a su 21′ cun su tiru de Marras chi Demontis denegat cun sos pees, e cun duas ocasiones pro Muscau, chi a su 29′ retzit su cross de De Pau dae sa dereta, ma no resessit a isfèrrere a palas de Demontis, e a su 42’ si ghetat pro atopare a primu de unu passadòrgiu in dae segus pro su matessi portieri istràngiu. Sa defensa recùperat in manera providentziale, e faghet partire su contratacu otieresu, cun bona sorte e a dolu de su Macumere: su cross de Ledda est perfetu pro sa conca de Deiosso chi ferret cara a Pinna, chi resessit petzi a atopare a sa palla cando issa est giai addae de sa lìnia.

Chitada merèssida pro sos istràngios, pro su chi ant fatu bìdere in su segundu tempus, ma chi arriscat de isvanire in sos ùrtimos minutos: Manis mandat a foras Cossu a pustis de su segundu papiru grogu e, cando issu tenet giai su surbiete in buca, Bagedda iscudet unu tiru dae su cugione chi Carta, totu a sa sola, ferret cun sa conca carignende torra su palu.

Tando, duos puntos pèrdidos, mancari sos otieresos ant merèssidu una pata chi, però, podiat finas essere evitada. Unu mesu passu frassu chi tocat a ponnere a mente, ca sa domìniga chi benit sos òmines de Giuliani sunt remenados in una trasferta ingimiriosa in domo de sos segundos in classìfica. In sas àteras partidas, prima pèrdida pro sos tataresos de s’Ottava, barigados in domo dae su Belchidda; sos rujos-biaitos abarrant a su cumandu cun 18 puntos, sighidos dae su Cus Sassari binchidore in Òsile cun 17. A s’àtera ala de sa classìfica, sos de Li Punti perdent torra (2-0 in Oscheri) e aturant ùrtimos, a suta de Tiesi e Burgos chi faghent pata in sa partida de oe e sunt propassados dae sa Lanteri (2-1 a su Putumajore). Pata fintzas in Bono, in ue s’Atlètico allogaiat sos de Codronzanu, mentres s’Ossesa torrat a bìnchere in S’Ulumedu. Pro su chi pertocat a nois, sa pata de oe nos permitit a su mancu de istare in sa metade de sa classìfica, tres puntos a subra de sa zona play-out.

Comente amus naradu, domìniga amus a pigare a Tàtari, in ue nos isetant sos universitàrios de su Cus. Nois puru giai semus istudiados… Amus a bìdere!

VISCA MACUMERE!!!!

Stemma A.S.D. Macomer Calcio 1923 (medio)

Annunci